Ogólne Warunki Gwarancji


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD GWARANCYJNYCH

Firma KMB Klaudia Sokołowska-Baryś zobowiązuje się do dotrzymania poniższych warunków gwarancyjnych.

Ogólne warunki reklamacji: 

Oprawy objęte są 60 miesięcznym okresem gwarancyjnym. 

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury przez KMB Klaudia Sokołowska-Baryś. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, tj. powstałych w wyniku wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych i projektowych lub wad materiałowych np.:

spalony moduł LED,

efekt stroboskopowy modułu LED,

spalony zasilacz.

Okres gwarancji obowiązuje przy standardowym czasie pracy oprawy – do 5 tys. godz. rocznie. W przypadku czasu pracy opraw powyżej pięciu tysięcy godzin rocznie, okres gwarancji ulega proporcjonalnemu skróceniu o trzydzieści dni kalendarzowych na każde tysiąc godzin pracy powyżej standardowego czasu pracy (wynoszącego pięć tysięcy godzin).

Warunkiem skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji są w szczególności właściwy sposób przechowywania i prawidłowy montaż produktów przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowane osoby oraz prawidłowa/zgodna z instrukcją obsługi eksploatacja.

 

Warunki szczegółowe: 

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów, które zostały we właściwy sposób okablowane i zainstalowane oraz są używane zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi wartości elektrycznych, zakresu działania i warunków środowiskowych tj.:

oprawy przeznaczone są tylko do montażu wewnątrz budynku,

oprawa przystosowana jest do pracy w temperaturze od - 10°C do + 40°C.

Tryb zgłaszania reklamacji:

  1. W celu złożenia reklamacji należy poprawnie wypełnić protokół reklamacyjny. Protokół powinien zawierać następujące informacje: dane nabywcy, dane identyfikacyjne faktury VAT, ilość, nazwę towaru oraz przyczynę reklamacji. Niezbędne jest dokładne opisanie reklamacji, np. zaznaczenie przez jaki czas produkt działał prawidłowo, gdzie był zamontowany, w jakich warunkach pracował etc.
  2. Skan uzupełnionego formularza reklamacyjnego należy przesłać na adres reklamacja@messa-light.pl.
  3. Oryginał protokołu należy wysłać razem reklamowanym towarem pod wskazany adres przez producenta.
  4. W przypadku reklamacji z powodu uszkodzeń towaru w dostawie, niezbędny jest oprócz zgłoszenia reklamacyjnego (patrz pkt. 1), protokół szkodowy przewoźnika. Niedostarczenie wymaganych protokołów reklamacyjnych lub nie przesłanie uszkodzonego towaru w ciągu 7 dni od daty wystąpienia szkody skutkował będzie odrzuceniem zgłoszenia reklamacyjnego.
  5. Klient zobowiązany jest do pokrycia na swój koszt dostarczenia towaru do magazynu.
  6. Po otrzymaniu reklamowanego towaru, sprzedający przeprowadza ekspertyzę. Następnie przedstawia kupującemu decyzję w sprawie reklamowanych produktów.
  7. Towar przychodzący do magazynu powinien być właściwie zapakowany i zabezpieczony, aby wykluczyć uszkodzenie mechaniczne.
  8. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w dostawie, dlatego uprasza się o dokładne sprawdzanie stanu odbieranej przesyłki i ewentualne sporządzenie protokołu szkodowego. Nieuznanie reklamacji przez przewoźnika skutkuje również odrzuceniem roszczenia przez sprzedającego.
  9. Wszelkie nieprawidłowości w dostawie (niezgadzający się stan ilościowy towaru z dokumentem WZ) kupujący powinien zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru.

 

Ograniczenia gwarancyjne:

Niniejsza gwarancja wyłącza odpowiedzialność Messa-Light: - za instalację produktów, zapewnienie dostępu do produktów (rusztowanie, windy itp.), szkody szczególne, uboczne i wtórne (w tym utratę zysków, szkody na mieniu lub inne koszty wcześniej niewymienione).

W przypadku braku zabezpieczenia przeciwprzepięciowego instalacji elektrycznej. W szczególności oprawy oświetleniowe LED jako urządzenia elektroniczne powinny być zabezpieczone ochronnikami przeciwprzepięciowymi standardowej ochrony przeciwprzepięciowej B+C (klasa I i II).

Messa-Light nie ponosi odpowiedzialności za warunki dostaw energii elektrycznej, w tym za skoki napięcia, zbyt wysokie/niskie napięcie ani za systemy kontroli pulsacji prądu nie spełniające określonych dla produktów kryteriów, także tych zdefiniowanych w stosownych standardach (np. normach EN 50160).

W przypadku uznania roszczenia klienta oraz zwrotu opraw przez klienta do Messa-Light odpowiedzialność finansowa Messa-Light ograniczona jest do wartości oprawy. Messa-Light nie odpowiada finansowo za zobowiązania w związku z działaniami podjętymi przez klienta mającymi na celu wymianę, naprawę lub modyfikację opraw oświetleniowych bez uzyskania wcześniejszej zgody Messa-Light jak również działania zlecone przez klienta osobom trzecim.

Gwarancja nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, m.in. przekroczenie dopuszczalnych temperatur otoczenia, chemicznych (np. agresywne środowisko) i wszystkich innych spowodowanych działaniem lub zaniechaniem użytkownika albo wpływem czynników zewnętrznych tj. niewłaściwe parametry pracy sieci zasilającej, m.in. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, inne zakłócenia,

uszkodzenia spowodowane przez czynniki obce, które dostały się do wnętrza towaru, np. wilgoć, korozja, pył, itp.,

błędów w podłączeniu do zasilania,

uszkodzeń powstałych na skutek:

nieprawidłowego montażu przez osoby niewykwalifikowane nie posiadające odpowiednich  uprawnień elektrycznych nieprawidłowego użytkowania towaru, niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

zmian konstrukcyjnych towaru dokonywanych przez użytkownika bądź osoby trzecie,

celowego uszkodzenia sprzętu,

napraw lub modyfikacji produktu wykonanych przez klienta bez należytego, sporządzonego na piśmie upoważnienia ze strony Messa-Light.

Przedstawiciel firmy KMB Klaudia Sokołowska-Baryś ma prawo dostępu do wadliwych produktów. Gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny związanej z montażem i demontażem wadliwych produktów.